Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

iamanartist
22:34
iamanartist
21:57
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
iamanartist
21:54
6600 7311 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawonderwall wonderwall
21:53
9348 336d 400
Reposted frommakswilczur makswilczur viawonderwall wonderwall
iamanartist
21:53

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viawonderwall wonderwall

June 29 2017

iamanartist
22:58
7660 8e66 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabrzask brzask
iamanartist
22:57
Wielka dama smutkiem pijana 
— A. Jantar
Reposted frompastelina pastelina viabrzask brzask
iamanartist
22:57
6600 7311 400

June 23 2017

iamanartist
21:35
2856 763b 400
Reposted fromretro-lover retro-lover viabrzask brzask
iamanartist
21:35
„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin
iamanartist
20:41
2198 a7c5 400
Reposted frompesy pesy viaoxygenium oxygenium
20:41
0087 06c3 400
iamanartist
20:35
0605 ae96 400
iamanartist
20:35
Reposted fromliteon44 liteon44 viaoxygenium oxygenium
iamanartist
20:34
4734 415a 400
Reposted frombylejaka bylejaka viacoeurina coeurina

June 12 2017

iamanartist
21:32
iamanartist
21:30
6438 836b
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
iamanartist
18:37
iamanartist
18:37
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viapareidolie pareidolie

June 11 2017

iamanartist
20:04
9687 c4c5 400
Reposted fromipo ipo viaSapereAude SapereAude
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl