Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

iamanartist
15:49
2863 c589 400
Reposted fromnonperfect nonperfect viaabstrakcja abstrakcja
iamanartist
15:49
5163 ee52 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaabstrakcja abstrakcja
iamanartist
15:48
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viadobby dobby

March 18 2018

iamanartist
13:14
iamanartist
13:13
1426 4e6d 400
Reposted fromluron luron viajointskurwysyn jointskurwysyn
iamanartist
13:13
Nauczyłem się, że kiedy człowiek jest zakochany to nie odróżnia dobra od zła. 
— "Desperate Housewives"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
iamanartist
13:13
7099 742e 400
iamanartist
13:05
4417 40e7 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viawonderwall wonderwall
13:05
iamanartist
13:05
3848 be70 400
Reposted frommrrru mrrru viaprzeblyski przeblyski
iamanartist
13:04
3365 cff9 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
iamanartist
13:04
1993 87c8 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
13:03
iamanartist
13:03
2838 97b2 400
Tak jak większość ludzi. 
iamanartist
13:02
Czasem mam takie wrażenie, jakbym wszedł w życie bez zaproszenia i nagle wszyscy odkryli to oszustwo i oskarżali mnie wzrokiem, wbijając we mnie spojrzenia ostre jak ciernie.
— Jaume Cabré – "Wyznaję"

March 13 2018

iamanartist
22:26
0165 5fc4 400
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
iamanartist
22:24
1303 1405 400
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:23
1622 0351 400
Reposted frompussyporn pussyporn viamayamar mayamar
iamanartist
22:23
4634 ec52 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viamayamar mayamar
iamanartist
22:19
1304 c2fb 400
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl