Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

iamanartist
23:21
7163 7020 400
Reposted fromnyaako nyaako viaprzeblyski przeblyski
23:20
iamanartist
23:20
4609 4442 400
motivation sun
Reposted fromstonerr stonerr viapsychodelik psychodelik

April 25 2017

21:21
5607 4451 400
iamanartist
21:21
9310 a1c9 400
Reposted fromwkropki wkropki viahouseofpain houseofpain
iamanartist
21:20
4085 ffbb 400
Reposted fromGIFer GIFer viahouseofpain houseofpain
21:17
21:17

April 24 2017

iamanartist
23:04
4697 4e74 400
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viabrzask brzask
23:03
5628 1486 400
Reposted fromLittleJack LittleJack vianiemaproblemu niemaproblemu
iamanartist
23:00
iamanartist
22:58
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam vianiemaproblemu niemaproblemu
iamanartist
22:58
and you are home
iamanartist
22:58
6760 a5b2 400
iamanartist
22:58
2837 cf47 400
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianiemaproblemu niemaproblemu
iamanartist
22:58
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaMagnolia11 Magnolia11
iamanartist
00:28
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium

April 23 2017

14:21
7699 e95d
14:18
iamanartist
14:14
4414 cfc5 400
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacholera cholera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl