Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

iamanartist
17:12
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
iamanartist
14:43
iamanartist
14:42
iamanartist
14:42
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapareidolie pareidolie
iamanartist
14:42
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
iamanartist
14:42
9298 d246 400
iamanartist
14:42
14:41
5640 3d1b 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viapareidolie pareidolie
iamanartist
14:41

September 22 2018

iamanartist
20:38
Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem
— Adam Ziemianin
Reposted fromhelven helven viaxannabelle xannabelle

September 21 2018

iamanartist
21:26
6697 5284 400
Reposted fromkarahippie karahippie viadualistycznie dualistycznie
21:26
21:26
iamanartist
21:25
3786 74ef 400
Reposted from4777727772 4777727772 viageralt geralt
iamanartist
08:26
Reposted fromFlau Flau viadreamadream dreamadream

September 20 2018

iamanartist
10:11
iamanartist
10:11
iamanartist
10:09

September 17 2018

19:07
0114 b773 400

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viacholera cholera
iamanartist
19:07
7441 a225 400
Reposted from4777727772 4777727772 viacholera cholera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl